„BIEG PRZEZ MOST” 17.09.2017

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promowanie atrakcyjnych terenów rekreacyjnych i prezentacja Białołęki, jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.

II. ORGANIZATOR

Urząd Dzielnicy Warszawa – Białołęka.

Galeria Północna (Partner Główny)

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 17.09.2017 r. (Niedziela), start biegu godzina 11:00, trasa biegu będzie prowadziła ulicami dzielnicy Białołęka.
 2. Trasa: 10 km, atest PZLA, w całości po ulicach wyłączonych z ruchu na czas biegu, oraz po chodnikach, nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu na pokonanie trasy to 90 minut.
 3. Start i meta biegu będzie usytuowana w sąsiedztwie Parku Picassa i Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta Van Gogha 1 w Warszawie.
 4. Biuro zawodów w dniu biegu, będzie usytuowane na terenie Białołęckiego Ośrodka Kultury, ul. Vincenta Van Gogha 1 w Warszawie.

IV. KATEGORIE BIEGOWE

W biegu może wziąć udział maksymalnie do 1000 osób.

Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:

Open Kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacje wiekowe z podziałem na kobiety i mężczyzn:

K/M 20

K/M 30

K/M 40

K/M 50

K/M 60+

Warunkiem klasyfikacji w kategoriach wiekowych jest podanie prawidłowej daty urodzenia podczas rejestracji na bieg.

Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie osiągniętego czasu Netto z wyjątkiem pierwszej pięćdziesiątki na mecie.

Klasyfikacja dodatkowa z podziałem na kobiety i mężczyzn:

 

Samorządowcy

W kategorii „samorządowców” klasyfikowani są pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy oraz radni wszystkich szczebli Miasta Stołecznego Warszawy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych z terenu województwa mazowieckiego.

 

Odcinek specjalny „Bieg przez Most”

Odcinek specjalny zostanie wyznaczony na Moście im. Marii Skłodowskiej-Curie przez który prowadzi trasa biegu.

Klasyfikacja odcinka specjalnego będzie prowadzona na podstawie osiągniętego czasu netto, a nagrody za odcinek specjalny nie dublują się z nagrodami w klasyfikacji OPEN.

 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie organizatora www.biegprzezmost.pl w ciągu 24 h od zakończenia imprezy.

Podczas dekoracji zostaną podane tylko wyniki zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

V. UCZESTNICTWO

 1. Każdy uczestnik Biegu Przez Most ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Warunkiem dopuszczenia do biegu osób dorosłych będzie podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału.
 3. Warunkiem dopuszczenia do biegu osób niepełnoletnich będzie przedstawienie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych, podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych, oświadczenie do wydrukowania dostępne na końcu regulaminu.
 4. Aby wziąć udział w biegu uczestnik musi mieć ukończone 16 lat.
 5. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, służący do kontroli daty urodzenia.
 6. Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Organizator – jako administrator danych osobowych, zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych, w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione.

Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie przez organizatora, sponsorów oraz firmy współpracujące w zakresie biegu danych osobowych Uczestnika umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji biegu. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi dobrowolności podania danych i zostali poinformowani o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Tym samym, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika imprezy sportowo -rekreacyjnej „Bieg przez Most – Białołęka 2017” przez organizatora, sponsorów oraz firmy współpracujące w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług (informacje o przyszłych imprezach, o produktach i kampaniach zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany przez Uczestnika adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Osoba uczestnicząca w imprezie „Bieg przez Most – Białołęka 2017” ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniach funkcjonowania biura zawodów, wypełniając stosowne oświadczenie.

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom współpracującym, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

h) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

 

 VI. OPŁATY

Zapisani do 31.08.2017 – 30 pln.

Zapisani po 31.08.2017 – 40 pln.

Zapisani w dniach 15-17.09.2017 (tylko w biurze zawodów) – 60 pln.

Opłaty można dokonać poprzez elektroniczny system płatności Dotpay, lub przelewem tradycyjnym.

Dane do przelewu:

MONSTER EVENT Sp. z o.o.

Blatona 6/125

01-494 Warszawa

Numer konta: ING Bank Śląski

53 1050 1012 1000 0090 8017 4015

w tytule przelewu należy wpisać :

 • Imię i nazwisko
 • Datę urodzenia

PRZYKŁAD: Joanna Kowalska – 22.05.1977

Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Brak opłaty w tym terminie spowoduje usunięcie uczestnika z listy.

Opłata nie podlega zwrotowi nawet jeśli uczestnik nie weźmie udziału w biegu.

Jest możliwość otrzymania faktury VAT za udział w biegu, faktury za zapisy w danym miesiącu są wystawiane maksymalnie do 10-ego dnia kolejnego miesiąca.

 

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegu.
 1. Aby zapisać się do biegu, należy najpierw utworzyć konto uczestnika w portalu zapisowym, następnie prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie.

Uczestnik może się zarejestrować w portalu zapisowym podając tylko poprawny adres mailowy, na który otrzyma link do aktywacji konta.

 1. Do rejestracji uczestnika można użyć tylko jednego adresu mailowego.
 2. Nie można zarejestrować kilku uczestników używając tego samego adresu mailowego.
 3. UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 1000 zgłoszeń.
 4. W razie jakichkolwiek problemów z zapisami prosimy o kontakt na adres biuro@monsterevent.pl
 5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 14.09.2017 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 15-17.09.2017 w godzinach działania biura zawodów, jedynie pod warunkiem, że nie przekroczą limitu 1000 zgłoszeń.
 6. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 7. Rejestracja do biegu oznacza akceptację Regulaminu.
 8. Każdy z uczestników ma wgląd w swoje dane oraz możliwość ich usunięcia
 9. Organizator dopuszcza przepisanie pakietu startowego na inną osobę do dnia 3.09.2017

Osoba, która rezygnuje z udziału na rzecz innej osoby, powinna wysłać z adresu mailowego użytego podczas rejestracji, wiadomość na adres biuro@monsterevent.pl

W treści wiadomości proszę wpisać pełne dane nowego uczestnika:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • adres mailowy
 • rozmiar koszulki

Organizator dopuszcza możliwość odebrania pakietu przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za kogoś, osoba odbierająca musi posiadać przy sobie upoważnienie które jest dostępne na stronie organizatora:

http://biegprzezmost.pl/do-pobrania/

oraz kserokopię dowodu tożsamości właściciela pakietu (Kserokopia do wglądu).

 

VIII. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy „BIEGU PRZEZ MOST” otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetki oraz nagrody:

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody finansowe.
Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji „Bieg przez Most – odcinek specjalny” kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody finansowe.
Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
Nagrody i statuetki w kategoriach wiekowych i kategorii OPEN dublują się.
Nagrody i statuetki w kategorii „Bieg przez Most – odcinek specjalny” nie dublują się.
Nagrody i statuetki w kategorii Samorządów dublują się.

 

IX. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie czynne:

16.09.2017(Sobota) – Galeria Północna przy ulicy Światowida 17 (10:00 – 22:00)

Wydawanie pakietów startowych będzie się odbywało na poziomie 0, obok restauracji „Shizen”

17.09.2017(Niedziela) – Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Vincenta Van Gogha 1 w Warszawie w godzinach 8:00 – 11:00

 

X. PLAN GODZINOWY

8:00-10:00 odbiór pakietów startowych
10:40 rozgrzewka pod sceną

10:55 przejście na linię startu

11:00 start biegu

12:30 zakończenie biegu

13:00 dekoracja zwycięzców

 

XI. PAKIETY STARTOWE

Pakiet startowy składa się z:

Koszulka okolicznościowa (bawełniana)

Lub

Czapka z daszkiem z okolicznościowym nadrukiem

(wybór jest możliwy w formularzu w momencie rejestracji na bieg)

Numer startowy z chipem do pomiaru czasu

Komplet agrafek

Medal na mecie

Zupa regeneracyjna po biegu (wydawana na podstawie numeru startowego)

Możliwe dodatkowe niespodzianki w miarę pozyskanych partnerów

 

  Rozmiary koszulek podane w centymetrach (Unisex)

shirtsize

  16 XS S M L XL XXL
A 56 60 67 71 74 79 83
B 44 47 46 51 56 66 71
C 37 40 40 43 46 53 56

Koszulka UNISEX

Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom zapisanym do 23.08.2017

 

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 2. Do wydzielonej strefy startu, maja wejście tylko zweryfikowani uczestnicy z widocznym numerem startowym.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu
 6. Organizator zapewnia na trasie punkt z wodą.
 7. Limit na pokonanie trasy to 90 minut, osoby które nie zmieszczą się w limicie czasowym będą musiały opuścić trasę biegu
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione/zagubione w trakcie trwania Imprezy.
 9. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
 11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 13. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
 14. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 15. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 16. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 17. Organizator nie dopuszcza startu osób na rowerach lub innych pojazdach mechanicznych, na trasie biegu mogą znajdować się jedynie zweryfikowani uczestnicy biegu.
 18. Organizator nie zapewnia parkingu dla samochodów.
 19. Organizator zapewnia depozyt, worki będą dostępne na miejscu w depozycie.
 20. Organizator zapewnia szatnie
 21. Organizator nie wysyła po biegu nieodebranych pakietów
 22. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 23. Organizator dopuszcza start uczestników wraz ze zwierzętami (pies), zwierzę musi być na smyczy i posiadać założony kaganiec.
 24. Dyrektorem BIEGU PRZEZ MOST 2017, odpowiedzialnym za techniczno – sportową stronę imprezy jest: Krzysztof Wiśniewski.

 

что такое тестер парфюмериипарфюмер смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатнодухи armaniContinental ContiWinterContact TS850купить сверло по металлуформа 86 медицинская справкадоска объявлений бесплатныхвидеорегистратор в москвевнешняя MMS-камеракупить зарядное устройство для телефонаford focus в кредиткак взять кредит 100 тысячхоум кредит бесплатный номермото в кредит москвапочту