Aktualny regulamin edycji 2019 r. pojawi się na stronie w dniu otwarcia zapisów.

„BIEG PRZEZ MOST” 16.09.2018

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY

 

 1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promowanie atrakcyjnych terenów rekreacyjnych i prezentacja Białołęki, jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.

II. ORGANIZATOR

Urząd Dzielnicy Warszawa – Białołęka.

Galeria Północna (Partner Główny)

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 16.09.2018 r. (Niedziela), start biegu godzina 11:00, trasa biegu będzie prowadziła ulicami dzielnicy Białołęka.
 2. Trasa: 10 km, atest PZLA, w całości po ulicach wyłączonych z ruchu na czas biegu, oraz po chodnikach, nawierzchnia asfaltowa. Limit czasu na pokonanie trasy to 90 minut.
 3. Start i meta biegu będzie w sąsiedztwie Parku Picassa i Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Vincenta van Gogha 1 w Warszawie
 4. Biuro zawodów w dniu biegu, będzie usytuowane na terenie Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Vincenta Van Gogha 1 w Warszawie
 5. Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszego odebrania pakietu na ternie Galerii Północnej w dniu 15.09.2018, dokładne informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie 14 dni przed biegiem.

IV. KATEGORIE BIEGOWE

 W biegu może wziąć udział maksymalnie do 1000 osób

Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:

Open Kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacje wiekowe z podziałem na kobiety i mężczyzn:

K/M 20

K/M 30

K/M 40

K/M 50

K/M 60+

Warunkiem klasyfikacji w kategoriach wiekowych jest podanie prawidłowej daty urodzenia podczas rejestracji na bieg.

Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie osiągniętego czasu Netto z wyjątkiem pierwszej pięćdziesiątki na mecie.

Klasyfikacja dodatkowa z podziałem na kobiety i mężczyzn:

Samorządowcy

W „kategorii samorządowców” klasyfikowani są pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy oraz radni wszystkich szczebli Miasta Stołecznego Warszawy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych z terenu województwa mazowieckiego.

Odcinek specjalny „Bieg przez Most”

Odcinek specjalny zostanie wyznaczony na Moście im. Marii Skłodowskiej – Curie przez który prowadzi trasa biegu.

Klasyfikacja odcinka specjalnego będzie prowadzona na podstawie osiągniętego czasu netto, a nagrody za odcinek specjalny nie dublują się z nagrodami w klasyfikacji OPEN.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie organizatora www.biegprzezmost.pl w ciągu 24 h od zakończenia imprezy.

Podczas dekoracji zostaną podane tylko wyniki zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

V. UCZESTNICTWO

 

 1. Każdy uczestnik Biegu Przez Most ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Warunkiem dopuszczenia do biegu osób dorosłych będzie podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału.
 3. Warunkiem dopuszczenia do biegu osób niepełnoletnich będzie przedstawienie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych, podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych, oświadczenie do wydrukowania dostępne na końcu regulaminu.
 4. Aby wziąć udział w biegu uczestnik musi mieć ukończone 16 lat.
 5. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, służący do kontroli daty urodzenia.
 6. Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

VI. DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy BIEG PRZEZ MOST 2018.

Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie wszystkich niezbędnych danych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże

niepodanie ich uniemożliwi realizację zamówienia.

Wykonawca biegu zbiera poniższe dane:

Imię nazwisko;

Datę urodzenia;

Płeć;

Adres mailowy;

Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami);

Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby, którą organizator może powiadomić w razie wypadku.

Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.

Wyniki będą opublikowane na stronie www.monsterevent.pl oraz na stronie www.biegprzezmost.pl

Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku organizatora.

Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie Bieg_przez_most_16.09.2018/1 i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa wykonawcy na jego serwerze.

Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych wykonawcy.

Administratorem danych osobowych uczestników jest firma Monster Event Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Blatona 6/125.

Administratorem bezpieczeństwa informacji, a po 25.05.2018 r. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Wiśniewski.

krzysiek@monsterevent.pl

Tel: 503739400

Zebrany zbiór danych osobowych uczestników o nazwie Bieg_przez_most_16.09.2018/1 zostanie usunięty po zakończeniu imprezy, do dnia 26.09.2018 r.

Z usunięcia danych zostanie sporządzony protokół.

Każdy uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z administratorem danych osobowych.

VII. ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

 Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

2) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

3) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

7) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

8) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

VIII. OPŁATY

Zapisani do 31.08.2018 – 35 pln

Zapisani po 31.08.2018 – 40 pln

Zapisani w dniach 15-16.09.2018 (tylko w biurze zawodów) – 60 pln

Opłaty można dokonać poprzez elektroniczny system płatności Dotpay, lub przelewem tradycyjnym.

Dane do przelewu:

MONSTER EVENT Sp. Z o.o.

Blatona 6/125

01-494 Warszawa

Numer konta: ING Bank Śląski

53 1050 1012 1000 0090 8017 4015

w tytule przelewu należy wpisać :

 • Imię i nazwisko
 • Rok urodzenia

PRZYKŁAD: Joanna Kowalska – 1977

Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Brak opłaty w tym terminie spowoduje usunięcie uczestnika z listy.

Opłata nie podlega zwrotowi nawet jeśli uczestnik nie weźmie udziału w biegu.

Jest możliwość otrzymania faktury VAT za udział w biegu, faktury za zapisy w danym miesiącu są wystawiane maksymalnie do 10-ego dnia kolejnego miesiąca.

IX. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegu.

 

 1. Aby zapisać się do biegu, należy najpierw utworzyć konto uczestnika w portalu zapisowym, następnie prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie.

Uczestnik może się zarejestrować w portalu zapisowym podając tylko poprawny adres mailowy, na który otrzyma link do aktywacji konta.

 1. Do rejestracji uczestnika można użyć tylko jednego adresu mailowego.
 2. Nie można zarejestrować kilku uczestników używając tego samego adresu mailowego.
 3. UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 1000 zgłoszeń.

6. W razie jakichkolwiek problemów z zapisami prosimy o kontakt na adres biuro@monsterevent.pl

 1. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 13.09.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 15-16.09.2018 w godzinach działania biura zawodów, jedynie pod warunkiem, że nie przekroczą limitu 1000 zgłoszeń.
 2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

9.Rejestracja do biegu oznacza akceptację Regulaminu.

10.Każdy z uczestników ma wgląd w swoje dane oraz możliwość ich usunięcia

11.Organizator dopuszcza przepisanie pakietu startowego na inną osobę do dnia 2.09.2018

Osoba, która rezygnuje z udziału na rzecz innej osoby, powinna wysłać z adresu mailowego użytego podczas rejestracji, wiadomość na adres biuro@monsterevent.pl

W treści wiadomości proszę wpisać pełne dane nowego uczestnika:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • adres mailowy

Organizator dopuszcza możliwość odebrania pakietu przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za kogoś, osoba odbierająca musi posiadać przy sobie upoważnienie które jest dostępne na stronie organizatora:

http://biegprzezmost.pl/do-pobrania/

oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu (Kserokopia/zdjęcie do wglądu).

X. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy „BIEGU PRZEZ MOST” otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetki oraz nagrody:

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody finansowe.
Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji „Bieg przez Most – odcinek specjalny” kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody finansowe.
Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
Nagrody i statuetki w kategoriach wiekowych i kategorii OPEN dublują się.
Nagrody i statuetki w kategorii „Bieg przez Most – odcinek specjalny” nie dublują się.
Nagrody i statuetki w kategorii Samorządów dublują się.

XI. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie czynne:

15.09.2018(Sobota) – Galeria Północna przy ulicy Światowida 17 (10:00 – 20:00)

Dokładne miejsce odbioru pakietów w Galerii Północnej zostanie podane na 14 dni przed biegiem.

16.09.2018(Niedziela) – Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Vincenta Van Gogha 1 w Warszawie w godzinach 8:00 – 11:00

XII. PLAN GODZINOWY

8:00-10:00 odbiór pakietów startowych
10:40 rozgrzewka pod sceną

10:55 przejście na linię startu

11:00 start biegu

12:30 zakończenie biegu

13:00 dekoracja zwycięzców

XIII. PAKIETY STARTOWE

Pakiet startowy składa się z:

 • Pamiątkowy personalizowany komin/chusta

Bez nazwy-4

 • Numer startowy z chipem do pomiaru czasu
 • Komplet agrafek
 • Okolicznościowy workoplecak
 • Medal na mecie
 • Woda na mecie
 • Zupa regeneracyjna po biegu (wydawana na kuponu, który otrzymacie w pakiecie)

Możliwe dodatkowe niespodzianki w miarę pozyskanych partnerów

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 2. Do wydzielonej strefy startu, maja wejście tylko zweryfikowani uczestnicy z widocznym numerem startowym.
 3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 4. Wykonawca zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu
 5. Wykonawca zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu
 6. Wykonawca zapewnia na trasie punkt z wodą.
 7. Limit na pokonanie trasy to 90 minut, osoby które nie zmieszczą się w limicie czasowym będą musiały opuścić trasę biegu
 8. Organizator i wykonawca nie odpowiadają za rzeczy zaginione/zagubione w trakcie trwania Imprezy.
 9. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
 11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 13. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
 14. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 15. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 16. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne
  i nieodwołalne.
 17. Organizator nie dopuszcza startu osób na rowerach lub innych pojazdach mechanicznych, na trasie biegu mogą znajdować się jedynie zweryfikowani uczestnicy biegu.
 18. Organizator nie zapewnia parkingu dla samochodów.
 19. Organizator zapewnia depozyt, worki będą dostępne na miejscu w depozycie.
 20. Organizator zapewnia szatnie
 21. Organizator nie wysyła po biegu nieodebranych pakietów
 22. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 23. Organizator dopuszcza start uczestników wraz ze zwierzętami (pies), zwierzę musi być na smyczy i posiadać założony kaganiec.
 24. Dyrektorem BIEGU PRZEZ MOST 2018, odpowiedzialnym za techniczno – sportową stronę imprezy jest: Elżbieta Musiał.

что такое тестер парфюмериипарфюмер смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатнодухи armaniContinental ContiWinterContact TS850купить сверло по металлуформа 86 медицинская справкадоска объявлений бесплатныхвидеорегистратор в москвевнешняя MMS-камеракупить зарядное устройство для телефонаford focus в кредиткак взять кредит 100 тысячхоум кредит бесплатный номермото в кредит москвапочту